top of page

Serveis d'Enginyeria OLIVER

Projectes, Instal·lacions, Homologacions i Activitats 

Serveis Bàsics 

A SERVEIS D'ENGINYERIA OLIVER centrem la nostra activitat a diverses àrees específiques que precisen de projectes i de la direcció d'obra de Tècnics Competents; a més, realitzem la gestió completa de la documentació necessària pel correcte disseny, implementació i legalizatció-homologalització de negocis, instal·lacions i depòsits, locals comercials, naus industrials i agrícoles, aparcaments, reformes de vehicles, vehicles d'importació, immobles, etcètera. D'altra banda, també oferim Serveis de Consultoria Ambiental.

LLicències d'Activitats

 

Obtenim les Llicències d'Activitat per a l'obertura inicial o modificació de negocis, locals, industries, tallers, espais de reunió, comerços, etcètera. Sempre en funció dels requisits específics que s'exigeixen per a cada activitat concreta que el client vulgui dur a terme.

 

Segons l'activitat en questió - inòqua, menor o major - elaborem o tramitem els projectes, estudis ambientals, infomes, autoritzacions sectorials i qualsevol altre document necessari per a la correcte legalització i registre de l'activitat a l'administració del municipi (Ajuntament) o de la Comunitat Autònoma.

Instal·lacions Elèctriques

 

Elaboració de projectes, direcció d'obra i legalització a Indústria d'instal·lacions elèctriques de Baixa i Mitja Tensió per a: 

 

Locals de Pública Concurrència (Bars, Restaurants, Teatres, Gimnasos, Tendes, etcètera), Naus IndustrialsEnllumenat ExteriorGrups ElectrògensHabitatges i OficinesProvisionals d'Obra, Piscines, FontsLocals Mullats (Spas, Saunes, Banys, etcètera), Locals o Naus amb Risc d'IncendiExplosió o Corrosió (Benzineres, Emmegatzamatge i Venta de Productes Inflamables, etcètera), Quiròfans i Sales d'IntervencióBombes d'Extracció i Elevació d'Aigua.

Instal·lacions Gas,
GLP i Equips a Pressió
 

Gestionem el tràmit administratiu i elaborem els projectes d'instal·lació i els certificats de direcció d'obra per a instal·lacions individuals o comunes receptores de gas (habitatges, hotels, ús docent i sanitari, ús comercial i oficines, etc.) i per a depòsits fixos de GLP (propà, butà, etc.); així com els certificats necessàris per a xemeneies d'evacuació de productes de combustió i  per a dipòsits situats a terrats.

 

Igualment per a Equips a Pressió de nova instal·lació o modificacions, subjectes i no subjectes a les ITC (Instruccions Tècniques complementàries).

Instal·lacions
Tèrmiques i Frigorífiques

Gestionem el tràmit administratiu i elaborem els projectes tècnics i els certificats de direcció d'obra per a Instal·lacions Tèrmiques quan es requereixen segons la potencia tèrmica i altres característiques. Igualment, tramitem ràpidament la documentació necessària per a la comunicació de dades d'instal·lacions tèrmiques anteriors a l'any 2000.

 

Així mateix per a Instal·lacions Frigorífiques, de nivell 1 i 2,  o modificacions de les mateixes, etcètera.

Instal·lacions
Contra Incedis

Realitzem el projecte d'instal·lació contra incindi per a naus industrials i la tramitació administrativa per legalitzar i registrar les totes les instal·lacions (tan industrials com pels edificis i establiments que es regeixen pel codi tècnic d'edificació o CTE) davant la Direcció General d'Indústria i Energia. 

 

Així mateix elaborem Plans d'Evacuació i Emergènicia i Plans d'Autoprotecció.

Homologacions
de Vehicles

Gestionem tot el tràmit (projecte tècnic i direcció d'obra, certificat de conformitat i de muntatge del taller, proves de frenada) necessari per a la homologació de reformes de turismes (rodes, llandes, motor, suspensions, carrosseria, etc.), tot-terrenys (snorkels, cabestrant, body-lift) motos i quads (manillars), autocaravanes i vehicles vivenda, remolcs, a fi de legalitzar les reformes i presentar tots el documents corresponents a la ITV. 

 

També gestionem el procés de canvi de classificació (derivat de turisme o mixte adaptable-turisme, vehicles vivenda, etc.).

Subministrament
Aigua Edificis

Legalització de les instal·lacions de subministrament d'aigua comunes per a edificis: habitatges, locals i oficines.

 

Segons el CTE (Codi Tècnic d'Edificació) per a les instal·lacions de subministrament comunes s'ha de presentar un projecte tècnic original i firmat per un tècnic competent. A més s'han d'adjuntar els certificats d'instal·lació i de direcció d'obra per a instal·lacions de subministrament d'aigua del grup de tipus A.

Emmagatzematge
Productes Químics

El Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instrucciones tècniques complementàries (APQ-1 a APQ7), aprovat pel Reial decret 379/2001, de 6 d'abril, regula la posada en servei d'aquest tipus d'instal·lacions.

 

S'ha de legalitzar tan la posada en servei d'una instal·lació nova com la modificació d'una existent. Per tant, en algun casos s'ha de realitzar un projecte tècnic, el certificat de direcció d'obra o en tot cas dur a terme la declaració de dades corresponent a la Direcció General d'Indústria.

Construccions
Naus industrials i Agrícoles

Redacció de projectes i direcció d'obra relatives a construccions industrials, naus industrials o naus agrícoles.

 

A més, es pot gestionar tot el procés de tramitació de llicències d'activitat a les Illes Balears en el cas que s'hagi d'instal·lar una activitat específica. En aquest cas, consulta l'apartat de Llicències d'Activitats.

Energies Renovables

 

Elaboració de projectes, direcció d'obra i legalització d'instal·lacions d'Energia Solar Fotovoltaica i Energia Solar Tèrmica.

 

Elaboració de projectes, direcció d'obra i legalització de instal·lacions d'Energia Mini-Eòlica.

 

Elaboració de projectes, direcció d'obra i legalizació de instal·lacions d'Energia a partir de Biomasa (veure apartat d'Instal·lacions Tèrmiques).

Certificacions Energètiques

Realitzem Certificats D'Eficiència Energètica a un preu molt ecònomic i ràpidament. El registrem a l'administració i et feim arribar el justificant necessari per poder vendre o llogar immobles. Tots els certificats tenen una validesa de 10 anys, sempre que no es realitzin a l'inmoble reformes d'importància. 

 

L'etiqueta d'eficiència energètica que s'assigna a acada edifici o a part del mateix indica una Classe Energètica d'eficiència, que varia de la A a la G en funció del consum energètic.

Fitxes Tècniques Reduïdes

Elaborem ràpidament i amb total garanties fitxes tècniques reduïdes per a poder dur a terme la matriculació de vehicles d'importació.

 

Productes
Pretolífers líquids

Legalització de les instal·lacions destinades a emmagatzematge i subministrament dels productes petrolífers líquids, com ara la benzina, el gasoil, diesel, etcètera.

 

Realitzem els projectes i el certificats de direcció d'obra pels grups de tramitació B i C segons el tipus de la instal·lació i el tipus de productes implicats, la ubicació i la capacitat d'emmagatzamatge. Gestionem tot el procés de tramitació per a qualsevol tipus d'instal·lació.

Serveis de Consultoria Ambiental

Elaborem Estudis D'impacte Ambiental, Memòries i Informes Ambientals, Plans de Vigilància, Estudis Hidrològics, Autoritzacions d'abocaments i qualsevol altra documentació necessària per a la legalització en matèria ambiental. 

bottom of page