top of page

Serveis d'Enginyeria OLIVER

Llicències d'Activitat

SERVEIS D'ENGINYERIA OLIVER elabora i tramita totes les autoritzacions, projectes o documents necessaris per a la posada en funcionament i obertura d'una activitat (comerços, indústries, locals, oficines, etcètera) dins el marc de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.

frame-0.jpg

Així, si es vol regularitzar una activitat permanent a l'ajuntament del municipi on es troba la mateixa s'ha d'aportar la documentació necessària que es requereix. Emperò, la documentació que es precisa depèn del tipus d'activitat permanent que es vulgui dur a terme: innòcua, menor major, que alhora es desglosen de la següent manera:

 

Activitats permanents innòcues:

 

 1.         Activitats innòcues sense obres ( art. 35 i 44 de la Llei 7/2013)

 2.         Activitats innòcues amb obres que no necessiten projecte ( art. 36 i 45 de la Llei 7/2013)

 3.         Activitats innòcues amb obres que necessiten projecte i permís d'instal·lació ( art. 38-43 i 47 de la Llei 7/2013)

 

 • Els aparcaments a l'aire lliure.

 • Les activitats d'ús administratiu i d'aparcament fins a 300 m2 de superfície computable.

 • Les activitats d'ús comercial, i determinades indústries, reparacions i serveis de fins a 750 m2 de superfície computable incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i determinants serveis.

 • La resta d'activitats, no majors i no indicades en els apartats anteriors, de fins a 100 m2 de superficie computable, excepte activitats amb cuines classificades com a risc especial.

 

Activitats permanents menors:

 

 1.          Activitats menors sense obres ( art. 35 i 44 de la Llei 7/2013)

 2.          Activitats  menors amb obres que no necessiten projecte ( art. 36 i 45 de la Llei 7/2013)

 3.          Activitats menors amb obres que necessiten projecte i permís d'instal·lació ( art. 38-43 i 47 Llei 7/2013)

 

 • Les activitats que no siguin inòques o majors

 

Activitats permanents majors:

 

 1.          Activitats majors sense obres o amb obres que no necessitin projecte  ( art. 36 i 45 de la Llei  7/2013) 

 2.          Activitats  majors sense obres o amb obres necessiten projecte ( art. 38-43 i 47 de la Llei 7/2013)

             

 • Les indústries, els taller industrials i les indústries agroalimentàries de més de 1.000 m2 de superfície computable.

 • Les activitats amb més de 2.500 m2 de superficie computable, excepte els aparcaments a l'aire lliure que sempre són inòques.

 • Quan els ocupants necessitin ajuda per evacuar-los, com ara guarderies, hospitals, residències de la tercera edat i similars.

 • Quan l'aforament sigui superior a 500 persones, o a 250 quan la densitat d'ocupació sigui igual o superior a 1 persona/m2.

 • Quan la densitat de càrrega de foc ponderada i corregida de l'activitat sigui superior o igual a 400 Mcal/m2, o quan sigui superior a 200 Mcal/m2 amb una superfície construïda superior a 300 m2.

 • Quan la previssió de l'emissió de renou mesurat a un metre de les maquinàries, aparells o equips a l'interior d'edificis sigui superior o igual a 80 dB (A) en període de nit. I a zones a l'aire lliure o sense tancaments superior o igual a 65 dB (A) en període diurn o vespertí o 55 dB (A) en període de nit. Sense tenir en compte aparell d'àudio autònom com ara TV o similars.

 • Les activitats, definides com a tals per aquesta llei, incloses en els annexos I i II de la llei 11/2006, de 14 de desembre, d'avaluacions d'impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes Balears.

 • Les activitats que manipulin, expedeixin o emmagatzemin productes susceptibles d'originar riscs greus a persones i béns per explosions, combustions, intoxicacions, radiacions o similars, així com a fums, gasos, olors, boires o pols en suspensió que puguin produir molèsties greus al veïns, sempre que no estiguin cobertes per altres autoritzacions sectorials.

 • Les que fan ús  del domini públic, en sòl rústic protegit i les que afectin al béns protegits amb comformitat amb la legislació en matèria de patrimoni.

 • Les que es regulin reglamentàriament.

*** S'ha de tenir en compte que, a més de la documentació bàsica que es requereix segons l'activitat en qüestió (Sol·licituds, Certificats, Plànols, Memòries i Projecte d'Activitat, LLicència d'obra, etcètera), algunes activitats permanents majors o d'altres especials (Locals Pública Concurrència, Industries, Instal·lacions Petrolíferes, etcètera) requereixen d'altres documents i tràmits que lliurar a les diferents administracions, com ara Projectes d'Instal·lacions Elèctriques i Contra Incendi, Autoritzacions Sectorials, Estudis d'Impacte Ambiental, Avaluacions Ambientals Estratègiques, etcètera. En qualsevol cas, Serveis d'Enginyeria Oliver analitza l'activitat que es vol posar en marxa i segons la seva naturalesa gestiona integrament tot el procés que correspon a la mateixa, a fi de legalitzar-la correctament i aconseguir tots el permisos necessàris de totes les adminsitracions implicades.

 

No obstant, si tens cap dubte al respecte posa't en contacte amb nosaltres i explican's quina és l'activitat que vols engegar, et respondrem què és el que realment necessites i t'oferirem un preu econòmic ajustat i sense cap compromís.

bottom of page