top of page

Serveis d'Enginyeria OLIVER

Homologació de Reformes a Vehicles

Serveis d'Enginyeria Oliver gestiona tot el tràmit per a la homologació de reformes-vehicles i els seus remolcs segons el Real Decret 750/2010 i altres normatives relacionades, a fi de presentar tots el documents corresponents a la ITV. Quan es necessari elaborem els projectes tècniques i els certificats finals d'obra per a reformes d'importància i gestionem tot el procés per obtenir els informes de conformitat del laboratori acreditat, els certificat de muntatge del taller, les proves de frenada, etcètera.

Pneumàtics

Quan es canvien els pneumàtics d'un vehicle s'han d'homologar quan es tracta de pneumàtics de diferents característiques o no equivalents. Per exemple, quan es varien les dimensions, diferents codis de velocitat i índexs de càrrega o la utilització de pneumàtics de diferents característiques per a l’eix davanter i posterior.

 

Consulta quin son els requisits generals per a la homologació, el criteris d'equivalencia i els requisits específics per a la homologació de pneumàtics no equivalents. Així com tots els documents necessaris que presentar a la ITV per a homologar el vehicle correctament.

LLandes

Suspensions

Si es canvien les llandes d'un vehicle s'han d'homologar quan es modifica l'ample de via en més de 30 mm respecte al valor nominal mesurat que indica la targeta de la ITV. A més, en qualsevol cas ens haurem d'assegurar que l'ample de la llanta sigui compatible amb la mesura de pneumàtic nou que s'instal·li. Alhora, les rodes no podran sobresortir de la carrosseria o serà necessari instal·lar aletins o algun element de protecció i homologar-los adequadament.

 

Per a amples de vies de fins a 60 mm en turismes i 150 mm en tot-terrenys es necessari el informe de conformitat i el certificat de muntatge del taller. Per a amples de vies majors es necessària l'ebolaració d'un projecte tècnic i certificat final d'obra. 

Quan es canvia el sistema de suspensió d'un vehicle es considera una reforma i s'ha d'homologar.  Si augmentem l'alçada del vehicle l'alçada lliure que queda entre la part inferior del para-xocs posterior i el terra no pot superar 550 mm. En el cas que això no es compleixi és probable que s’hagi d’instal·lar una barra antiempotrament.

 

En qualsevol cas es fa necessari el informe de conformitat, el certificat de muntatge del taller, l'ebolaració d'un projecte tècnic i el certificat final d'obra. Quan l'alçada s'hagi incrementat en més de 100 mm tal vegada també es precisi d'una prova de frenada.

Separadors

de roda

Motor

Carrosseria

La instal·lació d'un separadors de roda requereix d'homologació. En els casos d’augments  d’amples de via inferiors a 60 mm en turismes o 150 mm en vehicles tot terreny, només serà necessari un Informe de Conformitat  i certificat de muntatge de taller per a la seva homologació. Per augments superiors a 60 mm en turismes o a 150mm en vehicles tot terreny es requerirà a més d’un Projecte Tècnic i certificació final d'obra per a la seva homologació.

 

Alhora, les rodes no podran sobresortir de la carrosseria o serà necessari instal·lar aletins o algun element de protecció i homologar-lo adequadament.

Entre altres possibles reformes el canvi de motor o unitat motriu és una reforma d'importància que pot implicar altres tipus de modificacions perquè sigui vàlida i que per tant s'ha d'estudiar cada cas particular. Generalment s'han de respectar algunes de les característiques bàsiques del motor original. D'altra banda, l'augment de potència i de la massa del vehicle més enllà del rang admisible pot fer necessària la realització d'un assaig de frenada.

 

A més, sempre es necessari el Informe de Conformitat  i el certificat de muntatge de taller per a la seva homologació i pot ser del projecte tècnic realitzat per un tècnic competent.

 

Es poden homologar els para-xocs davanter i posterior; els faldons davanters, posteriors i laterals o taloneres; els alerons; les simul·lacions d'entrada d'aire pel capó; les aletes i els aletins, sempre i quan compleixin les diverses normatives.
 

Mitjançant el botó (+ INFO) consulta quin son els requisits generals per a la homologació. Així com tots els documents necessaris que presentar a la ITV per a homologar el vehicle.

Frens

Per a la modificació de les característiques del sistema de frenat o d'algun dels seus components, i per a la addició o canvi de posició dels comandaments d'accionament del frenat s'ha de homologar la reforma mitjançant un projecte tècnic, la certificació de final d'obra, el informe de conformitat i el certificat de muntatge del taller. La incorporació o desinstal·lació de sistemes auxiliars d'absorció d'energia cinètica només requereix del informe de conformitat i el certificat de muntatge del taller. 

 

Tal vegada es pot fer necessària un assaig de frenada. 

 

 

Barres Antibolc

L'instal·lació d'unes barres antibolc o arcs de seguretat precisa d'homologació, tant les barres exteriors com les interiors. S'ha de presentar el informe de conformitat i el certificat de muntatge del taller.

 

En qualsevol cas, les barres exteriors compliran amb les normatives de sortints exteriors, presentant formes arrodonides i sense arestes vives o tallants. Les interiors no podran obstruir cap sortida-entrada del vehicle i han d’assegurar que hi hagi la distància mínima de 90 cm entre el punt central inferior del respatller de cada una de les places i qualsevol punt les barres situat per davant del respatller. Les barres aniran recobertes amb espuma o goma, a excepió de les zones de càrrega.

 

Volants

i manillars

Llums

Alhora d'afegir o modificar els dispositius d'enllumenat del nostre vehicle s'han de tenir en compte una sèrie de punts, tant per a llums de carretera com per a llums antiboira, diurnes, llums de xenò, etcètera. Si tens cap dubte de quines són les exigències i limitacions legals existents consulta'ns al respecte. 

 

En qualsevol cas, des del 14 de gener de 2011, amb l'entrada en vigor del Reial Decret 866/2010, tota modificació, substitució, o desinstal·lació de qualsevol dispositiu d'enllumenat i/o senyalització s'haurà homologar.

 

Mitjançant el botó (+ INFO) consulta quin son els requisits generals per a la homologació. Així com tots els documents necessaris que presentar a la ITV per a homologar el vehicle.

Cabestrants

Per a poder homologar el cabrestant es necessari que el fabricant o el distribuïdor us faciliti el certificat de conformitat CE on s'indica que el cabrestant compleix les directives de màquines i de compatibilitat electromagnètica vigents.

 

A més s'ha de tenir en compte el pes del mateix en relació a les MMA admisibles per a cada eix, les dimensions, voladures i les proteccions necessàries per a la circulació.

 

La documentació a presentar a la ITV inclou un projecte tècnic i la direcció final d'obra realitzada per el tècnic competent, l'informe de conformitat del laboratori i el certificat de muntatge del taller.

Escapament

El canvi de sistema d'escapament no es considera reforma quan és un dispositiu homologat que entra com a recanvi d'un altre dispositiu similar. Tampoc l'instal·lació d'un embellidor amb o sense canvi del nombre de sortides si no modifica les propietats del sistema.

 

D'altra banda quan la cua d'escapament o l'embellidor modifica el nivell sonor, les emisisons contaminants o la geometria de la sortida (ex: passar a dues cues d'escapament separades) si que es considera reforma i s'haurà d'homologar. Igualment quan es canvia el silenciós, malgrat que en aquest cas has de remetre documentació on s'indica que aquest element és apte pel teu vehicle i ha de presentar inscrita la contrasenya d'homologació europea, tant el silenciós i la documentació.

Snorkels

Des del 14 de gener de 2011 la instal·lació d'un snorkel està tipificada com a reforma i s'haurà de tramitar la seva homologació.

 

Es tramita amb el codi de reforma 2.1 modificació del sistema d'admissió del comburent i precisa d'un informe de conformitat i del certifitat de muntatge del taller. 

Seients

Canvi de classificació

Segons la Revisió Primera del Manual de Reformes de març de 2012, en vigor des del primer de juny de 2012, la substitució d'un volant per un altre no es considera reforma, sempre i quan la disminució de diàmetre no sigui superior al 10% respecte el volant original del vehicle. Per a reduccions superiors al 10%, es poden requerir proves o assajos per a la homologació del nou volant. Com a norma general, no es permet la substitució de volants amb airbag.

 

Per instal·lar un  manillar nou en motociclestes o quads s'hauran de manenir tots els elements obligatoris com retrovisors, intermitents, velocímetre, testimonis i far davanter així com tots els comandaments amb els seus respectius marcatges.

 

Si els ancoratges del manillar a la tija queden desprotegits i presenten arestes agudes serà necessari instal·lar alguna protecció tova d’escuma o similar a fi de protegir el conductor en cas d’impacte. De la mateixa manera, si el nou manillar presenta algun tipus de reforç o tirant central, recomanem que aquest també estigui protegit de la mateixa manera.

 

Tan pels volants indicats com per manillars es requereix del informe de conformitat i del certificat de muntatge del taller

Es poden instal·lar uns seients originals procedents d'un altre vehicle de la mateixa categoria que el nostre, directament sobre les guies originals del nostre vehicle, i sense realitzar cap tipus de modificació als anclatges dels nous seients, ni a les guies originals del vehicle, ni als anclatges originals dels cinturons.

 

D'altra banda es poden instal·lar seients comercialitzats com a accessori. En aquest cas serà necessari que el fabricant o distribuïdor hagi realitzat tots els assaigs corresponents segons la legislació vigent i que indiqui en quins vehicles es poden instal·lar i sobre quines guies s'han assajat. D'aquesta manera, en funció del vehicle i forma d'anclatge, és possible homologar la instal·lació d'una sèrie de models. En aquest cas, ens hauràs d'enviar la doumentació del seient.

 

Al formulari que et pots descarrgar hi ha la informació necessària que necessitariem per la instal·lació de seients.

 

A la targeta d’ITV es troba la classificació del vehicle. Si es canvia la classificació d’un vehicle derivat de turisme o d’un vehicle mixte adaptable a turisme, aquest podrà circular a majors velocitats per autopistes, autovies i carreteres, a més de què la freqüència amb la què haurà de passar les inspeccions ITV serà menor. També, es canvia per transformacions a vehicles vivenda, taller, isotèrmics, ambulàncies, etcètera.

 

En el cas de derivats de turismes o d'un vehicle mixte adaptable a turisme s'ha de tenier en compte que es necessari que hagin transcorregut quatre anys des de la primera matriculació. A més, tal vegada el fabricant no va realitzar la homologació del vehicle com a turisme i no serà possible el canvi de classificació.

 

Per tramitar el canvi de classificació necessitem una còpia de la documentació del vehicle (Targeta ITV i Permís de circulació) i així podem informar-vos sobre la viabilitat, el cost, si serà necessària alguna documentació addicional i què fer amb la documentació que rebreu.

Enganxall

És necessari el certificat d'homologació (CE) o (RI) i ho facilita el fabricant de la bola d'enganxi de remolc. Els vehicles matriculats abans de l'1/1/98 i amb contrasenya de homologació B XXXX i els matriculats abans del 26/01/2001 i contrasenya homologació C XXXX necessiten el certificat (RI) o Reforma d'importància. Per a la resta, necessiten el certificat Normativa Europea 94/20 (CE). Igualment el certificat de conformitat i el certificat de muntatge del taller registrat a Industria a tal efecte. 

 

L'enganxi ha de ser col·locat en els punts d'ancoratge que especifica el fabricant del vehicle. En cas contrari s'hauria de realitzar un proyecte tècnic. 

 

Abans de 10 dies després de la instal·lació s'haura de passar la ITV. És important anotar que mentre no s'hagin realitzat tots els tramitis no es podrà remolcar res.La marca d'homologació que concedeix el Ministeri ha figurar en la xapa de indentificación que es munta en el enganxi

 

Canvi del nombre de places

Transformació a Vehicle Vivenda - Autocaravana

*** Si no trobes la reforma que vols realitzar , o les mencioandes no s'ajusten a les teves necessitats , posa't en contacte amb nosaltres i et donarem la informació al respecte sense cap compromís .

 

bottom of page